BEZ NODOKĻA – Pasūtījumi ir beznodokļu un tiks piegādāti tieši pie jūsu durvīm!
Topcoat

Noteikumi un nosacījumi

Vispārīgie pārdošanas noteikumi un nosacījumi attieksies uz visu preču un pakalpojumu pārdošanu, ko Pircējam veic Creative Media Agency, izmantojot virtuālo veikalu topcoat.lv, un tos var mainīt tikai ar abu pušu nepārprotamu rakstisku piekrišanu.

Šajā dokumentā šādi termini nozīmēs:

Līguma dokumenti

Veicot elektronisku pasūtījumu vietnē topcoat.lv, pircējs piekrīt saziņas veidam, ar kādu pārdevējs veic savas darbības. Pasūtījums sastāv no šādiem dokumentiem svarīguma secībā:

Derīgums

Šis līgums stājas spēkā brīdī, kad pārdevējs ir izrakstījis rēķinu. Informācija par rēķina izrakstīšanu tiek veikta elektroniski (e-pasts). Šādi noslēgtā līguma pamatā būs vispārīgie pārdošanas noteikumi, ko papildinās pārdevēja vai kāda no viņa piegādātājiem izsniegtais garantijas sertifikāts.

Pārdevēja saistību pagarināšana

Pārdevējs izmantos savas profesionālās un tehniskās zināšanas, lai sasniegtu pasūtījumā noteikto rezultātu un piegādās preces un pakalpojumus, kas atbilst pircēja prasībām, vajadzībām un specifikācijām.

Pārdevēja vietnēs sniegtā informācija ir informatīva, un pārdevējs to dokumentē vai modificē saskaņā ar ražotāja prezentācijas lapām/vietnēm. Tāpat telpas un informācijas struktūras konsekvences dēļ preču apraksti var būt nepilnīgi, taču pārdevējs cenšas sniegt visatbilstošāko informāciju atbilstoši no ražotājiem saņemtajai informācijai, lai prece tiktu izmantota tādos parametros, kādos tā iegādāta. .

Sazināties ar veikalu var pa kontaktu sadaļā norādītajām adresēm.

Uzdevumi un apakšlīgumi

Pārdevējs ar pircēja informāciju bez pircēja piekrišanas var norīkot un/vai slēgt apakšlīgumu ar pasūtījuma izpildi saistītos pakalpojumus ar trešo personu. Pārdevējs vienmēr būs atbildīgs pircēja priekšā par visām līgumsaistībām.

Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības

Pircējs saprot intelektuālā īpašuma tiesības un neizpaudīs trešajai pusei un neizpaudīs no pārdevēja saņemto informāciju. Tāpat vietņu nosaukumi, kā arī grafiskās zīmes ir Creative Media Agency reģistrētas preču zīmes, un tās nedrīkst pārņemt, kopēt vai izmantot bez īpašnieka rakstiskas piekrišanas.

Privātums – Reklāma

Visi plāni, dokumenti un jebkāda veida informācija, ko pircējs sniedz pārdevējam, ieskaitot, bet ne tikai, pasūtījumu, paliks pārdevēja īpašumā. Tos var izmantot tikai līguma izpildei. Pircējs bez iepriekšējas rakstiskas pārdevēja piekrišanas attiecībā uz pasūtījumu nesniegs publisku paziņojumu, reklāmu, paziņojumu presei vai jebkāda cita veida izpaušanu trešajām personām.

Norēķini un maksājumi

Cena, apmaksas veids un apmaksas termiņš ir norādīts pasūtījumā. Pārdevējs pircējam izrakstīs rēķinu par piegādātajām precēm un pakalpojumiem, pircēja pienākums ir sniegt visu rēķina izrakstīšanai nepieciešamo informāciju saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Riski un atbildība

Piegāde – pārdevējs apņemas preces un pakalpojumus nosūtīt pircējam ar kurjera starpniecību vai personīgi nogādāt tās juridiskajā adresē.

Ja vien pārdevējs un pircējs nav vienojušies citādi, pārdevējs atsakās no riskiem un atbildības, kas saistītas ar precēm un pakalpojumiem, kad tās nodod iekšzemes kurjerpasta uzņēmums, ar kuru pārdevējs sadarbojas ar pircēju vai pircēja izraudzītu pārstāvi vai tieši pircējs. vai pircēja izraudzītais pārstāvis. Pārdevējs nodrošinās pareizu preču un pakalpojumu iepakošanu un nodrošinās pavaddokumentu nosūtīšanu uz pastāvīga informācijas nesēja (drukātā vai e-pastā). Pārdevējs piegādās preces un pakalpojumus Rumānijas teritorijā.

Pieņemšana un atteikuma tiesības

Pieņemšana tiks veikta, kad preces un pakalpojumi atbildīs pasūtījumā minētajiem tehniskajiem parametriem. Ja pircējs konstatē, ka piegādātās preces vai sniegtie pakalpojumi neatbilst tehniskajām specifikācijām, tad pārdevējs veiks preces un pakalpojumu atbilstību maksimālajā laikā, kas vienāds ar pasūtījuma izpildes laiku, neiekasējot no pircēja ar šīm darbībām saistītās izmaksas. Tāpat pārdevējs ievēros GEO 34/2014 noteikumus un piemēros atgriešanas politiku. Pārdevējam ir tiesības, ja viņš uzskata, ka pircēja rīcība bijusi ļaunprātīga, pieprasīt no pircēja zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar likumu.

Preču pārpalikums

Jebkuras preces, kas piegādātas, pārsniedzot pasūtījumā norādīto daudzumu, pircējs var noraidīt 7 kalendāro dienu laikā pēc piegādes.

GARANTIJAS

Papildus jebkādām citām garantijām, ko paredz piemērojamie tiesību akti un kuras ir norādītas pārdevēja vai pārdevēja piegādātāja izsniegtajā garantijas sertifikātā, tās garantē pircējam pret jebkuru neatbilstību, kas var ietekmēt visas preces un pakalpojumus vai to daļu, izņemot normālu nolietojumu, 24 mēnešu laikā no pārdošanas rēķina izrakstīšanas dienas. Izņēmums ir palīgmateriāli, kuriem nav garantijas.

Īpašumtiesību nodošana

Īpašumtiesības uz precēm un pakalpojumiem tiks nodotas pircēja apmaksas brīdī uz pasūtījumā norādīto vietu (ar to saprotot piegādi - parakstot kurjera izsniegtā transporta dokumenta kvīti vai parakstot kvīti nodokļa rēķinā par veiktajām piegādēm pārdevēja darbinieki).

Piegādes ar kurjeru gadījumā pārdevējs nav pilnvarojis ļaut pircējam atvērt iepakojumus pirms piegādes parakstīšanas, bet tikai pēc piegādes parakstīšanas un to iespējamās vērtības samaksas. Pārdevējs nevar būt atbildīgs par nosūtīto paku saturu, ja vien nav pircēja un piegādes veicēja kurjera pārstāvja noslēgts dokuments.

Atbilstība likumiem un standartiem

Pārdevējs ievēro visus likumus, noteikumus un rīkojumus, kas attiecas uz tā līgumsaistību izpildi, tostarp bez ierobežojumiem attiecībā uz preču un pakalpojumu ražošanu, montāžu, apstrādi, transportēšanu, uzglabāšanu, iepakošanu vai piegādi un kas attiecas uz veselību, drošību un vidi.

Atbildība

Pārdevējs nevar būt atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kas var rasties pircējam vai jebkurai trešajai personai, pārdevējam pildot savus pienākumus saskaņā ar pasūtījumu, un par zaudējumiem, kas radušies preču un pakalpojumu lietošanas rezultātā pēc piegādes un īpaši attiecībā uz produktu zudumu.

Akcijas spēkā kamēr ir noliktavā.

Pārdevējs būs atbildīgs, ja viņa apakšuzņēmēji un/vai jebkāda veida partneri, kas ir iesaistīti pasūtījuma izpildē, nepilda kādu no līgumsaistībām.

Smieklīga cena vai nepareizas īpašības

Pārdevējs dara visu iespējamo, lai sniegtu precīzu informāciju par preču cenām un īpašībām. Dažas cenas un/vai funkcijas var būt nepareizas. Reģistrējot pasūtījumu ar izsmejošu cenu, pārdevējam ir tiesības atsaukt pircēja pasūtījumu. Reģistrējot pasūtījumu precei ar kļūdainām īpašībām, pārdevējs pieliks visas pūles, lai piegādātu pircējam preci, kuras īpašības ir pēc iespējas tuvākas tām, kas norādītas vietnē pasūtījuma veikšanas brīdī. Ja pircējs nepiekrīt pārdevēja priekšlikumiem, pārdevējam ir tiesības atcelt pircēja pasūtījumu.

Pārkāpums, izbeigšana

Ja pārdevējs nepilda savas saistības, tai skaitā garantijas laikā, pircējs paziņos pārdevējam par šo kļūmi. Rīcības plāns tiks apstiprināts starp pusēm 3 dienu laikā pēc paziņošanas. Pircējs var atcelt pasūtījumu pa e-pastu, pirms tas ir piegādāts. Pretējā gadījumā pasūtījums tiks atgriezts.

Galvenais spēks

Neviena no pusēm nav atbildīga par savu līgumsaistību nepildīšanu, ja šāda neizpilde ir radusies nepārvaramas varas notikuma dēļ. Nepārvarama vara ir neparedzams notikums, ko puses nevar kontrolēt un no kā nevar izvairīties.

Piemērojamie tiesību akti – jurisdikcija

Uz šo līgumu attiecas Rumānijas tiesību akti. Jebkuri strīdi, kas izriet no šī līguma interpretācijas un izpildes, tiks risināti draudzīgi, un, ja šādā veidā vienošanās netiks panākta, pārdevēja telpās tiks vērsta kompetentā tiesa.

Dažādi noteikumi

Ja viens vai vairāki noteikumi ir pretrunā ar kādu piemērojamo juridisko prasību, minētie noteikumi netiks piemēroti un puses strādās kopā, lai vienotos par jauniem noteikumiem, kas atbilst sākotnējo noteikumu garam. Līgumslēdzējas puses tiks uzskatītas par neatkarīgiem līgumslēdzējiem, un nevienai pusei netiks piešķirtas tiesības vai pilnvaras uzņemties vai radīt nekādas saistības otras puses vārdā vai uz tās rēķina. Šī līguma noteikumi un nosacījumi aizstāj jebkādas iepriekšējas rakstiskas vai mutiskas vienošanās starp šī līguma priekšmeta pusēm, un tos var grozīt vai mainīt tikai ar rakstisku vienošanos, ko parakstījušas abas puses.


Pasūtīšanas metodes

Pasūtiet uz vietas

Lai izmantotu Creative Media Agency vietni, jūsu pārlūkprogrammā ir jāiespējo sīkfaili.

Izvēlieties vēlamo preci vai preces un nospiediet pogu "Pievienot grozam". Prece nonāks iepirkumu grozā. Lai apskatītu atlasītos produktus, noklikšķiniet uz vietnes izvēlnē pieejamās saites Iepirkumu grozs . Lai nosūtītu pasūtījumu, noklikšķiniet uz pogas "Piegāde un rēķinu izrakstīšana". Lai nosūtītu pasūtījumu, jums ir jāsniedz mums norēķinu dati, kas nepieciešami pasūtījuma pabeigšanai.

Pasūtījuma grozīšana

Jūs varat mainīt preces pasūtījumā vai pievienot, mainīt norēķinu vai piegādes datumus. Vienkārši sazinieties ar mums un izmaiņas tiks veiktas darba laikā.

Ar tiešsaistes karti apmaksāta pasūtījuma atcelšanas gadījumā maksājumu apstrādātājam automātiski tiek nosūtīts maksājuma atcelšanas e-pasts, un nauda jūsu kontā nonāks aptuveni 3 darba dienu laikā.

ar maksājuma uzdevumu apmaksāta pasūtījuma atcelšanas gadījumā varat pieprasīt savā kontā esošās summas atgriešanu (arī ar bankas pārskaitījumu) vai arī varat tās izmantot turpmākam pasūtījumam.


Piegādes termiņi

Produktu pieejamība

Noliktavā - Prece atrodas Creative Media Agency noliktavā, un to var iegādāties un piegādāt aptuveni 48 stundu laikā. Rezervācijas noliktavā tiek veiktas pēc pasūtījuma nosūtīšanas.

Ierobežots noliktavā - produkts ir noliktavā Creative Media Agency, bet ir pieejams mazāk nekā 3 gab. Preci var iegādāties un piegādāt aptuveni 48 stundu laikā.

Lai pasūtītu - Prece nav pieejama Creative Media Agency noliktavā un, lūdzu, sazinieties ar mums, lai noskaidrotu šīs preces pieejamību vai piegādes laiku. Vidējais piegādes laiks ir 7 kalendārās dienas.

Nav noliktavā - Prece nav pieejama Creative Media Agency noliktavā un, lūdzu, sazinieties ar mums, lai noskaidrotu šīs preces pieejamību vai piegādes laiku.

Pasūtījumu piegāde

Pasūtījumi tiek piegādāti nekavējoties, ja visas preces ir noliktavā Creative Media Agency.

Piegāde notiek ar kurjerpasta starpniecību, un pasūtījums parasti nonāk galamērķī paredzētajā laikā, kad tiek veikts pasūtījums.

Pasūtījumi, kas apmaksāti ar maksājuma uzdevumu, tiek piegādāti tikai pēc summas ieskaitīšanas Creative Media Agency kontā.


Atgriešanas nosacījumi

Atteikties no pirkšanas

Attālināti iegādātās preces var atgriezt saskaņā ar GEO 34/2014. Patērētājam ir tiesības bez soda sankcijām un bez iemesla 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas rakstiski paziņot tirgotājam, ka viņš atsakās no pirkuma. Preču atgriešana tiks veikta uz klienta rēķina, 14 dienu laikā no līguma izbeigšanas. Preču saņemšanai ieteicams izmantot to pašu transporta pakalpojumu.

Creative Media Agency atmaksās pasūtījuma vērtību pēc iespējas ātrāk pēc atgrieztās preces saņemšanas. Atmaksātajā summā nav iekļautas transporta izmaksas, kuru vērtība ir vienāda ar divkāršām transporta izmaksām, kas norādītas topcoat.lv vietnē pasūtījuma veikšanas brīdī, kurām pieskaita visas citas tiešās vai netiešās izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu. un/vai pasūtījuma atgriešana.

Preču atgriešana

Preču atgriešanu varat pieprasīt šādos gadījumos:

Atgriešanas izmaksas iepriekš aprakstītajās situācijās - nevis atteikšanās no pirkuma gadījumā - attiecas uz mūsu veikalu.

Preces ir jāatgriež tādā stāvoklī, kādā tās tika saņemtas, oriģinālajā iepakojumā un kopā ar visiem oriģinālajiem piederumiem un dokumentiem. Preču bojājumi vai nodošana tādā stāvoklī, ka nav iespējams tos pārdot tālāk, noved pie atteikuma atdot. Jebkuras preču stāvokļa izmaiņas vai to oriģinālā iepakojuma bojājumi, kas padara neiespējamu preces pārdošanu, automātiski noved pie atgriešanas procedūras piemērošanas, par kuru tiek piemērota administratīvā maksa, lai preces atgrieztu tādā stāvoklī, kādā tās tika piegādātas; nodokļi ir no 0 līdz 50% no preces sākotnējās vērtības. Administratīvās maksas apmērs tiks paziņots klientam, saņemot bojātās/mainītās preces.


Garantijas nosacījumi

Precēm, kurām nav pievienots ražotāja/importētāja izsniegts garantijas sertifikāts, garantiju risina Creative Media Agency, nomainot vai apgriežot bojāto preci.

Par garantijas ietvaros nosūtīto preču piegādi atbild pircējs. Sūtījums tiks veikts ar kurjera starpniecību, un garantijas norēķins tiek veikts maksimāli 45 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas.

Garantijas nosacījumi ir saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem, OG 21/1992, Likumu 449/2003 un OG 174/2008.

Pieprasot garantiju, nepieciešams uzrādīt bojāto preci ar identifikācijas elementiem neskartu (sērijas numurs vai iepakojums), kopā ar saistītajiem piederumiem un nodokļa rēķina un garantijas sertifikāta kopijām. Ja precēm nav pievienoti šie dokumenti, preces var tikt atgrieztas pieteicējam/nosūtītājam bez garantijas risināšanas.

Produkti ar tādiem fiziskiem defektiem kā sitieni, plaisas, šķembas, sadegušas vai saplaisājušas sastāvdaļas/detaļas utt., bojātas, noņemtas vai pārveidotas garantijas uzlīmes vai plombas, produkti, kas izmantoti neatbilstošos apstākļos (neatbilstošs barošanas spriegums, pakļaušana lielām temperatūras svārstībām un spiediens, mehāniski triecieni, nepareiza apstrāde, produktu lietošana mitruma, putekļu, kaitīgu vielu vai ķīmisku vielu iedarbības apstākļos utt.), nepareizi iestatījumi un uzstādīšana, bojāti avoti, neiezemētas kontaktligzdas, šķidrumu, metālu vai citu vielu iekļūšana iekārtas iekšienē, mehāniska vai plastiska iejaukšanās izstrādājumos, atsevišķu komponentu pievienošana vai atvienošana iekārtas darbības laikā utt., kā arī produkti, kuru instalēšanai izmantotas nepareizi instalācijas programmas vai citi draiveri vai programmas, nekā oriģināls tika izmantoti tādi. Ja izstrādājumus uzstāda vai nodod ekspluatācijā nepiederošas personas, garantija tiek anulēta.

Garantija precēm, kurām pievienots ražotāja/importētāja izsniegts garantijas sertifikāts, tiek noformēta minētajos centros un saskaņā ar šajā dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Lai piešķirtu garantiju, nepieciešams saglabāt garantijas sertifikāta oriģinālu.

Ar Creative Media Agency tehnisko nodaļu var sazināties, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta kontaktu lapā.

Garantijas termiņš ir no preču piegādes brīža, atbilstoši nodokļa rēķinā norādītajam datumam.

Ja garantijas pieprasījums ir nepamatots (funkcionāls produkts), pretendents apmaksā preču transportēšanas maksu turp un atpakaļ un diagnostikas izmaksas (nosaka servisa nodaļa).

Garantijas laikā veiktās servisa darbības tiks minētas atsevišķos dokumentos. Šie dokumenti kļūst par garantijas sertifikāta neatņemamu sastāvdaļu. Garantijas termiņš tiek pagarināts par laiku, kad preces tika izmantotas.

Precēm, kurām ir beidzies garantijas termiņš vai uz kurām neattiecas vispārējie garantijas piešķiršanas noteikumi un nosacījumi, neietilpst norēķinu 15 dienu darbības joma, kuras termiņš ir vismaz 30 dienas no ekspluatācijas uzsākšanas dienas. .

Produkti, kas netiks izņemti no servisa vienības 60 dienu laikā pēc darbību pabeigšanas, tiks pasludināti par pamestiem un nodoti savākšanas centros.